ประวัติการทำงาน

พ.ศ.

ประวัติการทำงาน

2544-2549 อาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (23 กรกฎาคม 2544)
2549-2551 อาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2550-2551 ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ไปศึกษาต่อด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2551 ถึงปัจจุบัน บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก(1 ตุลาคม 2559)
2553-2558 ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ถึงปัจจุบัน รายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อ และเริ่มปฏิบัติราชการต่อ ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (3 สิงหาคม 2558)
2558 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
2558-2559 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1255/2558)
2559-2560 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ถึง 17 กรกฎาคม 2560 (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 808/2559)
2558-2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2560
2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการจากคณาจารย์ประจำ (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2559