ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ.2544

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2559

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่