ประสบการณ์ทำวิจัย

ปี พ.ศ.

งานวิจัย

2559

ผลของสารสกัดจากใบพลู (Piper betle) ต่อการยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562” อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย  ทุนสนับสนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2558

การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากเมล็ดสารภีเพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2558

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง Inhibitory Mechanism on Wilms’ Tumor 1 Gene Expression of Saraphi (Mammea siamensis) Seed Extracts in K562 Leukemic Cell Line

2556

พรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก : ผลความเป็นพิษของมหาพรหมราชินีต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากมนุษย์ (New species of Annonaceae: Cytotoxicity Effects of Mitrephora sirikitiae on Human Cell Lines) ทุนสนับสนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2552

การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีพิเศษตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน (The Special Method Treatments of Benign Prostatic Hypertrophy by Traditional Chinese Medicine) ทุนสนับสนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2548

พัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ : กรณีศึกษาพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 46 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2548

คุณลักษณะบางประการของไวน์ที่ผลิตจากแฝกหอม และการยอมรับ

2547

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเข้าเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต”

2547

ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันบริเวณเส้นทางเดินน้ำตกเขาตะกรุบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา

2544

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง “ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จำนวนโครโมโซม และการขยายพันธุ์ของต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.)”

2542

ปัญหาพิเศษเรื่อง “ผลของสารสกัดพืชต่อโรคและแมลงศัตรูในกุหลาบ”