การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ปี ค.ศ.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2016

Methee Rungrojsakul, Aroonchai Saiai, Chadarat Ampasavate, Siriporn Okonogi,     Colleen A. Sweeney and Songyot Anuchapreeda. Mammea E/BB induces cell apoptosis in human leukemic cell lines. 75th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association” Yokohama, Japan. September 6-8, 2016. Poster no. P-1384.

2014

Methee Rungrojsakul, Trinnakorn Katekunlaphan, Aroonchai Saiai, Chandarat Ampasavate, Songyot Anuchapreeda, Siriporn Okonoki. Inhibition of WT1 protein expression and Induction of cell cycle arrest in K562 cell line by Saraphi seed extracts. 73rd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association” Yokohama, Japan. September 25-27, 2014. Poster no. P-1073.

2014

Songyot Anuchapreeda, Methee Rungrojsakul, Sheryl R. Krig, Nucharee Yokdang, Sarawut Taowtep, Colleen A. Sweeney. Curcumin suppresses WT1 gene promoter activity and expression by blocking co-activation of WT1 and AP1 in K562 cells. 73rd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association” Yokohama, Japan. September 25-27, 2014. Poster no. P-1071.

2013

Methee Rungrojsakul, Songyot Anuchapreeda, Chandarat Ampasavate, Araya Jatisatienr, Siriporn Okonoki. Inhibition of Wilms’ Tumor 1 Protein Expression, Cell Proliferation, and Cell Cycle Arrest in K562 Leukemic Cell Line by Crude Saraphi (Mammea siamensis) Seed Extract. The 2nd Annual International Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand : From Preclinical Research to Clinical Application” November 28-30, 2013. Poster no. P-01.

2012

Methee Rungrojsakul, Chadarat Ampasavate, Songyot Anuchapreeda, Siriporn Okonogi. Antiproliferative and cytotoxic effects of Thai medicinal plants in Thai traditional medicine’s recipes on leukemia cells. Poster presentation at The 71st Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (JCA), Sapporo, Japan, 19-21 September, 2012. Poster no. P-3131.

2005

พิสุทธิ์ พวงนาค สุณี ตันติกุล และเมธี รุ่งโรจน์สกุล. 2548. ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันบริเวณเส้นทางเดินขึ้นน้ำตกเขาตะกรุบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1. โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.

2003

Methee Rungrojsakul. Morphological Characteristic, Chromosome Number and Compounds of Stemona spp. Poster presentation at The 3rd   World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare” (WOCMAP3) 3–7 February 2003 Chiang Mai,   Thailand. Poster no. PP 01-57.